Adatkezelési tájékoztató

 • Kezdő
 • Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató a Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Online Regisztráció” felületén keresztül végzett adatkezeléséhez

„Köszönjük, Magyarország!” Program célja:

A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az előadóművészek számára nem adottak a munkavégzés feltételei, melynek következményeként részben vagy teljes mértékben elesnek a megélhetésüket biztosító bevételektől.

A kialakult helyzetben a „Köszönjük, Magyarország!” Program lehetőséget kíván teremteni a pandémia miatt nehéz helyzetbe került előadóművészek egzisztenciális helyzetének javítására.

A támogatás célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadóművészek továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek. Továbbá, hogy a támogatás terhére nyújtott programok által az újrainduló kulturális élet országszerte gyarapodhasson.

A fenti cél megvalósítása érdekében a programot koordináló Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozta a www.koszonjukmagyarorszag.hu honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik „Köszönjük, Magyarország!” Programba jelentkezők számára, hogy regisztráljanak és jelentkezésük támogató elbírálása esetén a program megvalósításában közreműködjenek. A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.koszonjukmagyarorszag.hu honlapon keresztül történő regisztrációs és szerződéskötési folyamat során a Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére rendelkezésre bocsátott megadott személyes adatokkal kapcsolatos teljeskörű adatkezelési tájékoztatást adjon.

1. Adatkezelő megnevezése

Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Székhely:1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-351845
Adószám:27281907-2-41

E-mail cím:

info@koszonjukmagyarorszag.hu

2. Fogalommeghatározások

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„befogadó”: a Társaság által működtetett online regisztrációs felületen a regisztrált user által magát regisztráló egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezet vagy költségvetési szerv.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„regisztrált user”: a Társaság által működtetett regisztrációs felületen magát önálló felhasználói fiókkal regisztráló természetes személy.

„személyes profil”: a regisztrált user által létrehozott előadóművészi profil, amelynek létrehozására kizárólag az előadói jelentkezés támogatását követően kerül sor

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Az egyes adatkezelések

3.1. Regisztrációs fiók létrehozása során megadott személyes adatok

Az adatkezeléssel érintett személyek: a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldal látogatói, akik a „Regisztráció” menüpont alatt a Társasággal történő kapcsolatfelvételt, valamint a „Köszönjük, Magyarország!” Programban történő részvételt a személyes adataik önkéntes megadása mellett kezdeményezik.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és jogalapja:

kezelt adatok köreadatkezelés céljajogalapja
Teljes név (vezeték- és keresztnév)Az adatkezelés célja a Társaság és a regisztrált közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a regisztrált userrel történő kapcsolattartás egyszerűsítése, valamint a „Köszönjük, Magyarország!” Program keretében benyújtott jelentkezési kérelem eredményes bírálatának elősegítéseAz (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
Email cím
Telefonszám

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Társaság a „Köszönjük, Magyarország!” Program lezárását (várhatóan 2022. december 31.) követő 15 napon belül törli a kezelt adatokat. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaságnak az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Társaság az adatkezelésbe és adatfeldolgozásba az alábbi harmadik feleket vonja be a weblap adminisztrátori és karbantartási feladatainak elvégzése céljából, amelynek keretében az adatfeldolgozók a weblapon tárolt személyes adatokat megismerhetik (adattovábbítás):

Szabó Ádám, egyéni vállalkozó

székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A 3/2

adószám: 68082671-2-22

nyilvántartási szám: 51196899

email cím: szabo.adam@brandtaiilor.hu

Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.

adószám: 24981464-2-05

cégjegyzékszám: Cg.05-09-027214

email cím: hello@fintetune.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontot.

3.2. Előadói jelentkezés során megadott személyes adatok

Az adatkezeléssel érintett személyek: a „Köszönjük, Magyarország!” Programban történő részvétel érdekében jelentkezési kérelmet benyújtó regisztrált userek.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és jogalapja:

kezelt adatok köreadatkezelés céljajogalapja
A pályázó által a szakmai önéletrajzában és a jelentkezési kérelme mellékletében megadott személyes adatok, ideértve a jelentkezési kérelemmel érintett produkcióról készült hang-és képfelvételt is.Az adatkezelés célja, a „Köszönjük, Magyarország!” Program keretében benyújtott jelentkezési kérelem szakmai elbírálásának elősegítése.Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, pályázat elbírálásához szükséges.
Csoporttagok email címeAz adatkezelés célja annak elősegítése, hogy csoportos jelentkezési kérelem esetén (például zenekarok esetében) a csoportot alkotó egyes tagok szintén regisztráljanak a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon, mint regisztrált userek, ugyanis a szerződéses megbízás minden esetben a támogatott művész személyében kerül megítélésre, így csoportos kérelmek esetén is szükséges, hogy a csoportot alkotó minden előadó önállóan regisztráljon.Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, mivel a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a jogos érdekének fennállását és annak az érintetti jogokat megelőző érvényesülését érdekmérlegelési teszttel igazolja.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Társaság a „Köszönjük, Magyarország!” Program lezárását (várhatóan 2022. december 31.) követő 15 napon belül törli a kezelt adatokat. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaságnak az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Társaság az adatkezelésbe és adatfeldolgozásba az alábbi harmadik feleket vonja be a weblap adminisztrátori és karbantartási feladatainak elvégzése céljából, amelynek keretében az adatfeldolgozók a weblapon tárolt személyes adatokat megismerhetik (adattovábbítás):

Szabó Ádám, egyéni vállalkozó

székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A 3/2

adószám: 68082671-2-22

nyilvántartási szám: 51196899

email cím: szabo.adam@brandtaiilor.hu


Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.

adószám: 24981464-2-05

cégjegyzékszám: Cg.05-09-027214

email cím: hello@fintetune.hu

3.3. Személyes profil létrehozása során megadott személyes adatok

Az adatkezeléssel érintett személyek: azon regisztrált userek, akik a „Köszönjük, Magyarország!” Programban jelentkezési kérelmet nyújtottak be és jelentkezési kérelmüknek a Társaság által létrehozott bíráló bizottság helyt adott.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és jogalapja:

kezelt adatok köreadatkezelés céljajogalapja
Születési helyAz adatkezelés célja, hogy a „Köszönjük, Magyarország!” Program keretében benyújtott jelentkezési kérelem támogatása esetén a támogatott személye egyértelműen beazonosítható legyen.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés jogos érdeken alapul, mivel a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a jogos érdekének fennállását és annak az érintetti jogokat megelőző érvényesülését érdekmérlegelési teszttel igazolja.
Születési idő
Anyja neve
Lakcím
Profil kép

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Társaság a „Köszönjük, Magyarország!” Program lezárását (várhatóan 2022. december 31.) követő 15 napon belül törli a kezelt adatokat. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaságnak az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Társaság az adatkezelésbe és adatfeldolgozásba az alábbi harmadik feleket vonja be a weblap adminisztrátori és karbantartási feladatainak elvégzése céljából, amelynek keretében az adatfeldolgozók a weblapon tárolt személyes adatokat megismerhetik (adattovábbítás):

Szabó Ádám, egyéni vállalkozó

székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A 3/2

adószám: 68082671-2-22

nyilvántartási szám: 51196899

email cím: szabo.adam@brandtailor.hu


Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.

adószám: 24981464-2-05

cégjegyzékszám: Cg.05-09-027214

email cím: hello@fintetune.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontot.

3.4. Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez és szerződéses igényérvényesítéshez szükséges adatok

Az adatkezeléssel érintett személyek: a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon támogatott jelentkezési kérelmet benyújtó regisztrált userek.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és jogalapja:

Szerződő partner típusakezelt adatok köreadatkezelés céljajogalapja
Magánszemély, megbízási szerződés keretébenTeljes név (vezeték-és keresztnév)A szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Születési név
Állampolgárság
Neme
Anyja neve
Születési hely és idő
Társadalombiztosítási azonosító
Adóazonosító
Bankszámlaszám
Lakcím
Egyéni vállalkozóNévA szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Székhely
Nyilvántartási szám
Adószám
Bankszámlaszám
Kapcsolattartó neveA szerződés megkötése és teljesítése során történő kapcsolattartás elősegítése a célja az adatkezelésnek.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma
Civil szervezetNévA szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Székhely
Nyilvántartási szám
Nyilvántartó bíróság
Adószám
Bankszámlaszám
Képviseletre jogosult neve és titulusa
Kapcsolattartó neveA szerződés megkötése és teljesítése során történő kapcsolattartás elősegítése a célja az adatkezelésnek.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma
Gazdasági társaságNévA szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Bankszámlaszám
Képviseletre jogosult neve és titulusa
Kapcsolattartó neveA szerződés megkötése és teljesítése során történő kapcsolattartás elősegítése a célja az adatkezelésnek.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Társaság az általános elévülési időn belül (5 év) kezeli a jelen pont szerint megadott adatokat. Az elévülési idő lejártát követő 15 napon belül a Társaság törli a kezelt személyes adatokat, kivéve azokat, amelyeknek kezelését jogszabály ennél hosszabb kötelező időtartamban határozza meg. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaságnak az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Társaság az adatkezelésbe és adatfeldolgozásba az alábbi harmadik feleket vonja be a weblap adminisztrátori és karbantartási feladatainak elvégzése céljából, amelynek keretében az adatfeldolgozók a weblapon tárolt személyes adatokat megismerhetik (adattovábbítás):

Szabó Ádám, egyéni vállalkozó

székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A 3/2

adószám: 68082671-2-22

nyilvántartási szám: 51196899

email cím: szabo.adam@brandtaiilor.hu


Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.

adószám: 24981464-2-05

cégjegyzékszám: Cg.05-09-027214

email cím: hello@fintetune.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontot.

3.5. A www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldal által használt cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett személyek: a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldal látogatói.

A www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldal által használt cookie-kat az alábbi táblázatokban ismertetjük részletesen.

A) A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k:

NévTípusLejáratSzolgáltatóLeírás
PHPSESSIDTechnikaiMunkamenetkoszonjukmagyarorszag.huA működéshez elengedhetetlen süti, amely egy egyedi, személyes adatot nem tartalmazó azonosítót tárol, amivel beazonosítja, hogy az egyes oldalakat ugyanaz a felhasználó böngészi. A munkamenet lejárta után törlődik, ami jellemzően 15-24 perc.

B) Egyéb cookie-k:

NévTípusLejáratSzolgáltatóLeírás
cookieconsent_statusTechnikai1 évkoszonjukmagyarorszag.huCookie figyelmeztető üzenet elfogadásának tárolása
wordpress_logged_in_xxxTechnikaiMunkamenetkoszonjukmagyarorszag.huTárolja, hogy éppen bejelentkezett állapotban van-e az adott felhasználó.
wordpress_test_cookieTechnikaiMunkamenetkoszonjukmagyarorszag.huBejelentkezési oldalon ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője képes-e a sütik fogadására.
wp-settings-1, wp-settings-time-1Technikai1 évkoszonjukmagyarorszag.huAdminisztrátorként bejelentkezett állapotban tárol olyan paramétereket, amikkel a szerkesztő felület megjelenését lehet testreszabni.
_gaStatisztikai2 évGoogle analyticsA Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. Személyes adat nincs elmentve
_gatStatisztikai10 percGoogle analyticsEz a süti a lekérési ráta szabályozására szolgál, így a nagy forgalmú oldalakon korlátozza az adatgyűjtést

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását a fenti táblázatok tartalmazzák.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: az A) táblázatban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelői jogos érdek érvényesítésén alapul. A Társaság a jogos érdekének fennállását és annak az érintetti jogokat megelőző érvényesülését érdekmérlegelési teszttel igazolja. A B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontj alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: az egyes cookie-k által történő adatkezelés időtartamát a fenti táblázat tartalmazza. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

A kezelt adatok címzettjei: a Társaság.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is. Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a www.koszonjukmagyarorszag.hu látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

3.6. Marketing célú megkeresés érdekében történő adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett személyek: azon regisztrált userek, akik a „Köszönjük, Magyarország!” Programba történő jelentkezésük során hozzájárulásukat adták a Társaság jövőbeni programjairól és a Társaság által szervezett fellépési lehetőségekről szóló közvetlen emailes és telefonos megkereséshez.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai és jogalapja:

kezelt adatok köreadatkezelés céljajogalapja
NévAz adatkezelés célja, hogy a Társaság az érintetteket tájékoztassa jövőbeni fellépési lehetőségekről, illetve a Társaság által indított további programokban történő részvétel lehetőségéről.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulását alapul.
Email cím
Telefonszám

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaságnak az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Társaság az adatkezelésbe és adatfeldolgozásba az alábbi harmadik feleket vonja be a weblap adminisztrátori és karbantartási feladatainak elvégzése céljából, amelynek keretében az adatfeldolgozók a weblapon tárolt személyes adatokat megismerhetik (adattovábbítás):

Szabó Ádám, egyéni vállalkozó

székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A 3/2

adószám: 68082671-2-22

nyilvántartási szám: 51196899

email cím: szabo.adam@brandtailor.hu


Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.

adószám: 24981464-2-05

cégjegyzékszám: Cg.05-09-027214

email cím: hello@fintetune.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontot.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Társaságnál az adatkezelés papíralapon és elektronikusan történik.

A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók meg.

A Társaság ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás),
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi:

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. Határidő

A Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 15 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Társaság
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

5.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

5.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.2.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

5.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

6. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
 • Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

7. Egyéb rendelkezések

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.koszonjukmagyarorszag.hu. weboldalon történik.