Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek a Köszönjük, Magyarország! program előadóművészek részére szóló felhívás keretében a sikeresen jelentkező megbízottakkal létrejövő szerződéses jogviszonyhoz, illetve a programban részt vevő befogadó helyszínek részére.

Preambulum

A program célja:

A 27/2021.(I.29) Korm. rendelettel a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az előadóművészek számára nem adottak a munkavégzés feltételei, melynek következményeként részben vagy teljes mértékben elesnek a megélhetésüket biztosító bevételektől. A kialakult helyzetben a „Köszönjük, Magyarország!” program lehetőséget kíván teremteni a pandémia miatt nehéz helyzetbe került előadóművészek egzisztenciális helyzetének javítására. A program célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadóművészek továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek. Továbbá, hogy a támogatás terhére nyújtott programok által az újrainduló kulturális élet országszerte gyarapodhasson.

A program lebonyolítója: a Déryné Nonprofit Kft.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a Köszönjük, Magyarország! program (a továbbiakban Program) előadóművészek részére szóló felhívás keretében a jelentkezés pozitív elbírálását követően a megbízási díjban részesülő megbízottakkal megkötött valamennyi megbízási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed. ÁSZF személyi hatálya kiterjed minden Programra jelentkezőre, megbízottra és a Programba regisztráló befogadóhelyszínre is.

1.2. Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Jelentkező a Programra való jelentkezésének benyújtásával, sikeres jelentkezés esetén Megbízott a megbízási díj igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor, a befogadóhelyszín a programra történő regisztrálással fogad el.

1.3. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

2. Értelmező rendelkezések

Befogadóhelyszín: a Programba regisztrált bármely befogadó helyszín működési formától függetlenül (kultúrház, faluház, könyvtár, múzeum, iskola, óvoda, egyházi és szociális intézmények, klub, szabadtéri színpad, kisközösségek, helyi szervezet, alapítvány, egyesület stb), melynek meghívására és szervezésében a Megbízottak produkciói bemutatásra kerülnek.

Bizottság: a Megbízó által megválasztott, a Jelentkezők által benyújtott pályázatok szakmai értékelésére, és annak elbírálására hivatott bizottság

Megbízott: az a nyertes Jelentkező, akivel Megbízó megbízási szerződést köt

Megbízó: a program lebonyolításáért felelős Déryné Nonprofit Kft.

Jelentkező: aki az előadóművészek részére szóló felhívás szerint benyújtotta jelentkezését a Programra

3. A Program célja

A Köszönjük, Magyarország! program célja kettős:

3.1. A Program célja a pandémia miatt nehéz helyzetbe került előadóművészek egzisztenciális helyzetének javítására. A Program hivatásos előadóművészek pályán maradását hivatott segíteni a kialakult járványügyi helyzetben, így az előadók számára előleget biztosít későbbi – létrejött megbízási jogviszony keretén belüli - teljesítés fejében. A Program nem amatőr fellépőket támogat, hanem azokat, akik életvitelszerűen az előadóművészetből élnek.

3.2. A Program másik fontos célja, hogy összekösse az előadóművészeket a játszóhelyekkel. Ezzel a regisztrált helyszínek ingyenes programlehetőséghez jutnak az ország teljes területén, amiért a közönségtől jegyet nem szedhetnek. A Program által megnövekednek a minőségi kulturális kínálat lehetőségei országszerte. A közönség a tehetséges fiatal zenészekkel, illetve az ország neves előadóival egyaránt ingyenes feltételek mellett találkozhat országszerte.

4. A Program alapelvei

4.1. Az alábbi alapelvek alkalmazandóak a Program megvalósítása során:

a) a Jelentkezők esélyegyenlőségének, valamint az egyenlő bánásmódnak a biztosítása,

b) egységes alapfeltételek meghatározása a Jelentkezők számára,

c) a jelentkezés sikeres elbírálása esetén megkötött Szerződések teljesítésének, a Megbízottak által létrehozott produkciók Befogadóhelyszínen történő megvalósulásának ellenőrzése,

d) a jelentkezési és kiválasztási eljárás tisztaságának megőrzése.

4.2. A Megbízó döntéseit a Bizottság szakmai értékelése alapján a jelentkezésekre vonatkozó pontos információk birtokában, a program céljának, illetve valamennyi körülmény gondos mérlegelésével, mérlegelési jogkörben hozza meg.

4.3. A Megbízó köteles a Program céljának, illetve a Szerződések teljesítésének megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérni és ellenőrizni.

4.4. Megbízó a jelentkezési feltételekről a nyilvánosságot megfelelően – elsősorban a honlapján keresztül (www.koszonjukmagyarorszag.hu.) tájékoztatja.

5. A Program kategóriái

5.1. A Programra vonatkozó jelentkezés a felhívásban foglaltak szerint az alábbi tevékenységekre nyújtható be:

Színházművészet kategória

a) Színművészet

b) Bábművészet

Mozgásművészet kategória

a) Cirkuszművészet

b) Pantomim

c) Táncművészet

Zeneművészet kategória

a) Komolyzene

b) Autentikus népzene

c) Jazz

6. A Programra jelentkezők köre

6.1.A Programra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén van lehetőség jelentkezni:

A Jelentkező életvitelszerűen Magyarországon élő és alkotó, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az előadó-művészet valamely jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt kategóriájában tevékenykedő hivatásos előadóművész,

A Jelentkező nem rendelkezik előadóművészeti tevékenységből származó heti 20 órás munkaviszonyt meghaladó munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel,

A Jelentkező nem rendelkezik a jelentkezését megelőző 3 hónapban a 3 hónap átlagában számítva előadóművészeti tevékenységből származó havi bruttó 300.000,- Ft összeget meghaladó, nem munkabérnek minősülő jövedelemmel,

A Jelentkező az elmúlt 3 évben szerzett jövedelmének legalább 80%-a előadó-művészeti tevékenységből származott;

A Jelentkezőnek a „Köszönjük, Magyarország!” pályázat keretén belül nincs függőben lévő teljesítése,

A Jelentkező igazolható előadó-művészeti múlttal bír, rendelkezik színpadképes produkcióval, illetve edukációhoz szorosan kapcsolódó művészeti tevékenységet folytat. Kategóriának megfelelően színházi-, cirkuszi-, klub- és fesztivál fellépésekkel, kiadványokkal, TV-felvételekkel, Youtube-videókkal és a közönség számára is emlékezetes produkciókkal tudja igazolni előadó-művészeti tevékenységét.

6.2. A Programban nem vehet részt, illetve érvényes jelentkezést nem nyújthat be:

a.) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában, annak döntés-előkészítőként részt vett,

b.) az a.) pontban írt személyek közös háztartásban élő hozzátartozója,

c.) az a.) pontban írt személyek tulajdonában álló gazdasági társaság tagjai, illetve vezető tisztségviselői,

d.) az, aki már korábban 6 alkalommal sikeresen bekerült a Programba,

e.) az, aki a Programba történő korábbi sikeres jelentkezés esetén a Szerződésben vállalt előadóművészi produkcióját még nem teljesítette

6.3. A Jelentkező a jelentkezése benyújtásával nyilatkozik, hogy a fenti 6.2. pontban rögzített összeférhetetlenségi és kizáró tényezők vele szemben nem állnak fenn, melyet sikeres elbírálás esetén Megbízott a Szerződés aláírásával külön is megerősít.

7. A Programba való jelentkezés módja és egyéb feltételei

7.1. A Programba való jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

7.1.1. Online jelentkezési adatlap kitöltése, a produkció leírásával és a vállalt előadások számának meghatározásával, továbbá csoportos jelentkezés esetén a résztvevő személyek megjelölésével

7.1.2. Részletes szakmai önéletrajz; lehetőség szerint referenciával (videó, ajánlás) (feltölteni szükséges, a legnagyobb feltölthető állományméret: 10MB)

7.1.3. A szükséges nyilatkozatok online kitöltése

7.2. A Programba való jelentkezés érvénytelen, ha:

- az előírt feltételeknek és a kiírásnak nem felel meg;

- az adatlap hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz;

- a szükséges dokumentumok nem kerültek hiánytalanul benyújtásra;

- nem a pályázati kiírásban, illetve az ÁSZF-ben meghatározott módon nyújtották be.

7.3. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon, regisztrációt követően lehet.

7.4. Jelentkezni egyénileg, vagy maximum 5 fős csoportban lehet.

7.5. Egyszerre csak egy jelentkezés nyújtható be és csak egy művészeti kategóriában.

7.6. Csoportos jelentkezés módja: A csoportvezetője egyéni regisztrációját követően létrehozza a csoport jelentkezési lapját. Ezt követően a csoportban lévő alkotótársak az egyéni regisztrációjukat követően csatlakoznak a csoportvezető által létrehozott csoporthoz. A csoportos produkcióval jelentkező előadóművészek anyagának elbírálására azt követően kerül sor, miután a produkcióban részt vevő összes alkotótárs regisztrált és csatlakozott a csoporthoz.

7.7. A jelentkezés benyújtása díjmentes.

7.8. A jelentkezés érvénytelenségének megállapítását követően a Megbízó írásban tájékoztatja az érintett jelentkezőt az érvénytelenségről és annak indokáról.

7.9. A Megbízó jogosult a benyújtott jelentkezéseket archiválni.

8. A jelentkezés elbírálása

8.1. A benyújtott jelentkezéseket a Megbízó gondozza.

8.2. A jelentkezések elbírálására Megbízó a Filharmónia Magyarország és a Magyar Művészeti Innovációs Központ (MMIK) együttműködésével független, szakmai bizottságokat kér fel. A Bizottságokat a Megbízó bízza meg, meghatározva azok tagjait, létszámát (min. 3 fő), tagjaikkal kapcsolatos szakmai követelményeket, tagjai tiszteletdíját.

8.3. A bírálat előkészítésénél az alábbi szempontok kerülnek fókuszba:

- a program szakmai színvonala;

- a vállalt előadásszámok realitása;

- a jelentkező (k) és a közreműködők eddigi szakmai munkája.

8.4. A beérkező jelentkezések elbírálása folyamatos. A jelentkezők a döntésről a bírálatot követő 5 napon belül e-mail útján kapnak értesítést.

8.5. A jelentkezések elbírálása során hiánypótlásnak nincs helye. A hiányos jelentkezés érvénytelennek minősül.

8.6. A Bizottság csak érvényes, hiánytalan jelentkezéseket bírál el.

8.7. Jogorvoslatnak nincs helye sem az érvénytelenséggel kapcsolatos, sem a jelentkezés érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen.

8.8. A Bizottság az összes tag szavazatának többségével hozza meg döntését, a tagok szavazata egyenlő. A Bizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatók.

8.9. A Bizottság döntésének előkészítését írásban dokumentálni kell. Ebben meg kell határozni az elbírálás során tett észrevételeket, jelentkezések egyedi értékelését.

8.10. A jelentkezéssel kapcsolatos minden kockázat a Jelentkezőt terheli, különösen annak elutasítása, érvénytelen jelentkezés esetén. A Jelentkező a Megbízóval szemben megtérítési igénnyel nem léphet fel. Megbízó döntését a Program jelen ÁSZF 3. pontjában rögzített céljának szem előtt tartásával, a 4. pontban rögzített alapelvek figyelembevételével saját hatáskörben történt mérlegeléssel hozza meg, döntését a Jelentkezők felé indokolni nem köteles.

8.11. Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó a jelentkezés során küldött, a Jelentkező képmását, hangfelvételét tartalmazó videókat a Bizottság részére továbbítsa.

9. A Programba való sikeres bekerülés esetén igényelhető megbízási díj

9.1. A Jelentkezők jelentkezésük sikeres elbírálása esetén Megbízóval szerződést kötnek, mely alapján bruttó 500.000 forint/fő megbízási díj fizethető részükre.

9.2. A rendelkezésre álló forrás mértékéig jelentkezést egymást követően is be lehet nyújtani maximum 6 alkalommal, abban az esetben, ha a korábban megkötött Szerződés Megbízó által visszaigazoltan sikereres teljesült és a kifizetett megbízási díj elszámolása megtörtént.

9.3. Az igényelhető összeg a megbízással felmerülő valamennyi költséget tartalmazza, további költségtérítés vagy egyéb díjazás nem igényelhető sem a Megbízótól, sem a Befogadóhelytől.

9.4. Sikeres szerződéskötés esetén a Megbízottnak járódíjazás előadó-művészeti megbízási díj jogcímén kerül kifizetésre, illetve elszámolásra. A megbízási díj magánszemélyeknek bérszámfejtve, egyéni vállalkozóknak és cégeknek számla ellenében kerül kifizetésre. Utóbbi esetben a fellépő művésznek a társaságnál munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy tagi jogviszonyban kell állnia.

9.5. Sikeres szerződéskötés esetén a kifizetés két részletben történik: a megítélt összeg 80%-a előlegként, a szerződés aláírását követően, 20%-a az utolsó vállalt produkció teljesítését követően kerül kifizetésre, melynek feltétele a befogadóhelyek által kiállított teljesítésigazolás és az eseményről készült minimum 3db fotó benyújtása. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10MB

10. A Program megvalósításának időtartama

10.1. A Programra jelentkezni 2021. április 15. napjától 2022. május 31. napjáig lehetséges.

10.2. Sikeres bekerülés esetén Megbízó köteles a Szerződés aláírását követően vállalt produkcióját teljesíteni legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig.

10.3. Megbízó jogosult fenti határidők saját hatáskörben történő meghosszabbítására.

11. Megbízott teljesítése

11.1. Megbízott jelentkezésének sikeres elbírálása esetén a Megbízóval megkötendő egyedi szerződésben rögzített előadóművészi tevékenység ellátására köteles a megbízási díjazás ellenében.

11.2. A Felek közötti megbízási szerződés megkötésének feltételei: a Bizottság a sikeres jelentkezésről szóló döntést meghozta, illetve, hogy a Jelentkező által benyújtott jelentkezési dokumentáció adatai nem változtak.

11.2. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Szerződésben rögzített előadóművészi tevékenységet elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, faluházakban, könyvtárakban, múzeumokban, iskolákban, óvodákban, egyházi és szociális intézményekben, klubokban, szabadtéri színpadokon, kisközösségek, helyi szervezetek, alapítványok és egyesületek meghívására és szervezésében köteles bemutatni, a Befogadóhellyel történt előzetes egyeztetés alapján.

11.3 A Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval megkötött megbízási szerződésben vállaltak szerint előadóművészeti produkciójának előadására a Befogadóhellyel történt előzetesen egyeztetettek szerint, illetve ugyancsak a Megbízó által szervezett alkalmak/események során köteles - előzetes egyeztetést követően.

11.4. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés körében küldött, képmását, hangfelvételét tartalmazó videó(ka)t Megbízó igény esetén továbbítsa a Befogadóhely részére.

12. Következmények Megbízott nem teljesítése esetén

12.1 Amennyiben Megbízott a vállalt előadóművészeti produkcióját határidőben nem teljesíti, a köteles a korábban kifizetett megbízási díj-előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten visszafizetni.

12.2. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízóval megkötött Szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, illetve amennyiben a Megbízottnak felróható okból a Befogadóhellyel, illetve Megbízóval előre egyeztetett előadási nap meghiúsul, az egyedi Szerződésben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Megbízó felé.

13. Szerződés módosítás

13.1. Az egyedi Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A Megbízottnak a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással ellátva kell előterjesztenie.

13.2 A Megbízott kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Megbízó részére eljuttatni.

13.3 A Megbízott haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 5 napon belül köteles jelenteni Megbízónak, illetve már leegyeztetett előadás esetén a Befogadóhelyszínnek minden olyan körülményt, amely a Program, illetve a Program keretében megvalósítani tervezett előadásának teljesítését veszélyezteti, illetve, ha a már leegyeztetett előadáson, programon, illetve eseményen való részt vétele meghiúsul, tartós akadályba ütközik. Megbízott bármely akadályoztatása esetén köteles a Szerződésben vállalt feladatait a Befogadóhellyel, illetve a Megbízóval előzetesen egyeztetett új időpontban maradéktalanul teljesíteni.

14. A Szerződés megszűnése

14.1 A Felek között megkötött Szerződés a teljesítést megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Szerződésben meghatározott esetekben történő megszűnési ok, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják.

14.2 Megbízott elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Megbízott köteles a megbízási díj az elállás időpontjáig folyósított összegét, jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt időpontban visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a megbízási díjkifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

14.3 A Megbízott a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

15. A Befogadóhelyekre vonatkozó előadások

15.1. A Befogadóhely a Programba 2021. április 15. napjától 2022. szeptember 30. napjáig regisztrálhatnak.

15.2. A Befogadóhely előzetes regisztrációját követően a Megbízóval szerződéses jogviszonyban lévő Megbízottak produkcióit az általa szervezett eseményekre, programokra ingyenesen meghívhatja.

15.3. A Befogadóhely a Program keretében szervezett eseményekre, programokra közönségtől jegyet nem szedhet.

15.4. A Befogadóhely a Program keretében megvalósuló esemény lebonyolításához, illetve a Megbízóval szerződéses jogviszonyban álló, általa meghívott Megbízott produkciójának előadásához szükséges helyszínt és a megvalósításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel biztosítani köteles.

15.5. A Befogadóhely köteles a Program keretében megvalósult produkciókat Megbízó felé írásban visszaigazolni, a megvalósítást követő 3 napon belül.

15.6. A Program keretében megvalósuló eseményekkel, produkcióval kapcsolatos közönségszervezés és egyéb promóciós tevékenység a Befogadóhely feladatkörét képezi.

15.7. Befogadóhely kötelezettséget vállal arra, hogy a 15.6. pont szerinti promóció elemei a Köszönjük, Magyarország! megjelenítését tartalmazni fogják.

15.8 Befogadóhely kötelezettséget vállal arra, hogy a Program keretében előadott produkciók megvalósulásáról fotó dokumentációt készít. Az elkészült fotókat Befogadóhely köteles az produkciók megvalósulását követő 3 napon belül a Megbízó részére megküldeni. Az elkészült fotókat Megbízó külön felhatalmazás nélkül felhasználhatja bármilyen, saját magát, illetve a Programot bemutató, népszerűsítő kiadványban, illetve online felületein.

15.9. Befogadóhely vállalja, hogy a Program keretében előadott produkcióhoz kapcsolódó bejelentési, illetve szerzői jogdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé.

16. Vegyes és záró rendelkezések

16.1. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

16.2. A Megbízó fenntartja az ÁSZF módosításának jogát.

16.3. Az adatszolgáltatást Megbízó az Adatkezelési Szabályzata alapján teljesíti, mely Megbízó Társaság honlapján elérhető.

16.4. Jelen Szabályzat 2021. április 15. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.